FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu hôm qua ăn đủ luôn hơn 400pip, dầu vẫn tiếp tục đi sw quanh 82-88
- đánh nhẹ nhẹ bảo toàn lãi 4 ngày qua , xu hướng giảm vẫn còn nhé mn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.