trucnguyenprc

VBB sideway trong khu vực trước khi tăng

UPCOM:VBB   VIETNAM THUONG TIN CJSB
Xu hướng chính là tăng, giá có thể sideway trước khi phá vỡ -> tăng

Bình luận