trucnguyenprc

VBB sideway trong khu vực trước khi tăng

UPCOM:VBB   VIETNAM THUONG TIN CJSB
Xu hướng chính là tăng, giá có thể sideway trước khi phá vỡ -> tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.