xuanhaimmoer

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - Phá mô hình cờ tăng

HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VCB phá mô hình cờ tăng

Chờ đóng nến tuần cao hơn mức đỉnh lần trước và mua lại ở sóng hồi để đầu tư trung - dài hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.