GameonVentures

VCB - Cổ phiếu ngân hàng Vietcombank

GameonVentures Premium Cập nhật   
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
i. Tăng nhẹ tới vùng 65500 - 68321
Sau đó giảm về 47108

ii. Tăng trưởng S5
EP: 47108
TP: 68434
TG: 89511
SL: 5%
Giao dịch đang hoạt động:
EP kích hoạt, hiện đang bước vào hiệu chỉnh
Bình luận:
Cháu rơi kiểu như chưa bao giờ được rơi

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.