HOSE_DLY:VCI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Đây là phân tích của mình, không phải là lời tư vấn đầu tư

Entry 1: 46.5k
Target: 74.5k và 81k
Những entry tiếp theo mình sẽ update sau, nhưng nhìn chung đây có thể là một sóng đẩy elliott, giá vẫn đang trong giai đoạn đẩy thứ 2, nhìn vào sóng hồi thứ nhất và mây ichimoku nếu giá về dưới 33k khi đó biểu đồ sóng sẽ không được kích hoạt, khi đó sẽ tìm điểm cắt lỗ. Đây là một mã giữ lâu dài

Good luck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.