utah0104

VCI - GÓC NHÌN CỔ PHIÉU

utah0104 Cập nhật   
HOSE:VCI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
video phân tích mang quan điểm cá nhân ac ndt tham khảo và đánh giá lại dưa trên phương pháp của mình nhé tks
Bình luận:
vci đã vượt nền giá tích lũy cho điểm mua gia tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.