GameonVentures

VEN/BTC - H4 - Mô hình Garley

Đào tạo
BINANCE:VENBTC   None
Mô hình kỹ thuật Garley đang được hình thành với VEN

Đoạn XA hình thành trong Bull market từ 2500 lên tới 81368 sts

Đoạn AB hiệu chỉnh 61.8 % về vùng 32400

Đoạn BC hiệu chỉnh lại 50% lên mức 59000

Và đoạn CD đang được hình thành với mức target 154% đoạn BC , và ước đạt 19300

Chúng tôi khuyên bạn giao dịch trong các vùng giao dịch như sau:

EP: 19300
TP: 38000 (90% lợi nhuận)
TG: 49400

Với các mô hình garley đòi hỏi sự chính xác của các Price action, vì vậy bạn phải đặt điểm dừng lỗ ở ngay dưới EP

Chúc bạn giao dịch thành công!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures