DUCRYO

Kế hoạch giao dịch Vet/Usdt

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
Mục tiêu hold cho đồng tiền mã hóa Vet/Usdt , đạt target vào năm 2024 . Có thể chu kỳ tăng trưởng của Crypto sẽ vào năm 2024
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.