khoahuynh

08-02-2021: VETUSDT buy luôn

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
VETUSDT trên đồ thị D1 đã hoàn tất tạo ra mô hình điều chỉnh ABCDE, trên đồ thị H1 đã có 1 sóng tăng phá gãy trendline giảm. Buy luôn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.