TrongLe

Mô hình VDV

Giá lên
HOSE:VGC   TCT VIGLACERA - CTCP
Giá đã phá vỡ mô hình VDV, giá mục tiêu 54k
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.