Wave_Tracker

VGC- Tiếp nối đà tăng trường

Giá lên
HOSE:VGC   TCT VIGLACERA - CTCP
Với những quỹ đất khu công nghiệp khủng của VGC , cộng thêm mô hình giá hiện tại đang đi trong kên xu hướng tăng (như hình) thì hoàn toàn có thể chỉnh phục mốc 70k trong thời gian quý II năm nay. Hãy kiên nhẫn hơn người để có được tỷ lệ lãi mà người khác không có.
Strong hands guys

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.