UPCOM:VGI   VIETTEL GLOBAL INVESTMENT JSC
VGI nè, cái con quần què làm t mất mấy trăm nghìn rồi =))
Đùa vui vậy thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.