Tramanh1996

Vùng giá đẹp mua CGS

Giá lên
HNX:VGS   VIETNAM GERMANY STEEL PIPE JSC
Vùng giá đẹp mua CGS

Cắt lỗ dưới 12k. Chốt lãi ở 20k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.