toansystem

VGT - 1D - 13/3/22 Khuyến nghị mua tăng tỉ trọng

Giá lên
UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
VGT - 1D - 13/3/22 Khuyến nghị mua tăng tỉ trọng
Vùng chờ mua: 22789 - 23789
Stoploss: 22222
Profit: 29000

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.