UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
VGT bứt phá nền giá 20 khá đẹp.
Vào một lệnh mua ở vùng hiện tại 20.2-20.4
Nếu có pha điều chỉnh trở lại không thấp hơn 19 thì vẫn có thể gia tăng tỷ trọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.