HoangMinhchannel

VGT tích luỹ vùng hỗ trợ 21.8 - 22

Giá lên
UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
VGT trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tiếp tục sau khi Test lại quanh khu vực 21.8 - 22. Tín hiệu này đã có 2 lần test đáy và tạo nền tương đối chắc.

Có thể mua quanh khu vực này với Target dự kiến 28.6 - 29.5.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.