UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
Vgt quan sát vùng 26.
+ Nếu thủng thì về buy zone 23 - 24
+ Nếu tạo đáy vòng lên thì mua vùng 26.x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.