UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
Vgt quan sát vùng 26.
+ Nếu thủng thì về buy zone 23 - 24
+ Nếu tạo đáy vòng lên thì mua vùng 26.x