UPCOM:VHG   QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JSC
VHG
Nhìn về các chỉ số tài chính thì không ưng được.
Nhìn về PTKT có thể kỳ vọng vào một con sóng hồi như kịch bản
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.