TuyeenTrnVn

VHM target theo sóng Elliot

HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
Vẫn là cùng xu hướng dài hạn với VNINDEX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.