hoanganhchu

Dấu hiệu phân kỳ MACD

Giá lên
HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
1. Xuất hiện nến búa chân dưới rất dài.
2. 2 đáy gần nhất cùng đường Histogram MACD phân kỳ => Dấu hiệu tăng mạnh.
3. Giải ngân thêm hoặc nắm giữ với giá mục tiêu gần nhất 84.6.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.