hoanganhchu

Dấu hiệu phân kỳ MACD

Giá lên
HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
1. Xuất hiện nến búa chân dưới rất dài.
2. 2 đáy gần nhất cùng đường Histogram MACD phân kỳ => Dấu hiệu tăng mạnh.
3. Giải ngân thêm hoặc nắm giữ với giá mục tiêu gần nhất 84.6.