MinhDucNG1990

Phân tích kỹ thuật cho Mã VHM

HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
Điểm kháng cự 87.200 xác nhận bán nếu chạm mốc này
Từ điểm hỗ trợ mới đã bát đầu bật tăng trở lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.