VuDucThanhLong

VIA/BTC Không pump chắc chắn vì bị....dump

BINANCE:VIABTC   None
VIA
Buy under: 1000
Stoploss: 940
TP: 1638
TP max: 2000
....................
Vừa rồi VIA đã có 1 điểm test kênh giá giảm chính
Như vậy là VIA đã 3 lần chạm đường xu hướng đáy của kênh giá
Mình tin rằng đây là lúc thích hợp để VIA có thể break kênh giá giảm chính này!
Hoặc ít nhất sẽ là test đường xu hướng đỉnh của kênh giá

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.