MACD_STARTEGY

VIB hướng đến vùng đỉnh cũ 56

Giá lên
HOSE:VIB   NGAN HANG TMCP QUOC TE VN
Sau hơn 3 tháng tích luỹ đi ngang, VIB đã tăng tốc sau đó có pha rũ bỏ kỹ thuật các nhà đầu tư đánh T+. Dấu hiệu dòng tiền vào khá mạnh cộng thêm các thông tin hỗ trợ tích cực về room tín dụng, lợi nhuận và ngành.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.