xuanhaimmoer

TẬP ĐOÀN VINGROUP - Kỳ vọng tốt

HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
VIC là 1 cổ phiếu cho kỳ vọng tốt khi hành động giá khá tốt so với thị trường chứng khoán chung và chỉ số VNindex

Mô hình cờ tăng đã phá vỡ trên - kì vọng mức Fibo 0.5 - 0.618 cho nhà đầu tư dài hạn


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.