TrongLe

2 Đáy

Giá lên
TrongLe Cập nhật   
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Giá đã phá vỡ mô hình 2 đáy, giá mục tiêu 125k
goodluck
Bình luận:
dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.