GreenCapAlpha247

VIC - Vingroup phát triển tương lai

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
ViC đang có một sự tăng vượt bậc từ cuối năm 2017 đến nay (hơn 100%). Đây không phải là thành quả vài tháng hoặc 1-2 năm có được mà đó là cả một con đường dài hạn đã được tính trước từ cả chục năm trước. Phát triển dự án, mở rộng quy mô trên nhiều lĩnh vực đầu tư, điều này làm cho các nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng vào sự phát triển của Tập Đoàn Vingroup trong tương lai dài hạn.

_ Và mức giá các nhà đầu tư đang trông chờ được mua vào là 95.000 và 85.000.

_ Chúng ta cũng cần lưu ý đến báo cáo tài chính của Vingroup và một số tin tức, nó có thể gây ảnh hưởng khá mạnh đến giá cổ phiếu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.