KentDO

VIC-Tăng giá kéo dài, kháng cự mạnh tại 122.5(+5.24%)

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Mã cổ phiếu VIC ; sàn HOSE; VinGroup .
Giá hiện tại 116.4; KLGD 0.51 triệu CP; Giá trị GD 59.52 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Trạng thái vận động hiện tại của VIC là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;khuyến nghị đến nhà đầu tư thực hiện MUA. Dự kiến đối với giá mục tiêu là 118.9(2.15%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 122.5(5.24%) nếu tích cực và giá dự kiến cũng có thể đạt 105(-9.79%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 105(-9.79%) trường hợp diễn biến kém tích cực…

Thanh khoản
Đánh giá về thanh khoản VIC có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 38.24 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn định; chiều hướng thanh khoản đang Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Một số lưu ý về mức kháng cự gần nhất của VIC là 118.9 và mức kháng cự mạnh tại 122.5 ;trong trường hợp thì trường kém tích cực, nhà đầu tư lưu ý mức hỗ trợ gần tại 105 và mức hỗ trợ mạnh tại 105 . Trong trường hợp Nhà đầu tư muốn thực hiện mua lại cổ phiếu thì vùng giá hợp lý theo mô hình là quanh mốc 114.04.

Các đánh giá từ Mô hình
Dựa theo tín hiệu từ mô hình hiện tại đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu VIC . Tổng quan xu hướng giá của mô hình theo các kỳ là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Hiện tại vùng vận động giá của cổ phiếu được chúng tôi đánh giá là An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu VIC duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO -Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.