thietat3

VIC có thể còn giảm nữa trước khi tăng mạnh trở lại

thietat3 Cập nhật   
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Sau 1 đợt Chỉ số VN30 tăng cao.. có thể sẽ có 1 đợt đảo chiều
Giao dịch đang hoạt động:
tiếp tục nắm giữ

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.