Tramanh1996

Vùng hỗ trợ đẹp mua VIG

Giá lên
HNX:VIG   VIETNAM FIN INV SECURITIES CORP
Vùng hỗ trợ đẹp mua VIG

Cắt lỗ dưới 3k. Chốt lãi ở 8k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.