LeTrongHoaiNam

Bitcoin có tương quan mạnh mẽ chới chỉ số VIX

Đào tạo
CBOE:VIX   Chỉ số Dao động S&P 500
mình thấy 2 indi này có sự tương quan rất lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.