LeTrongHoaiNam

Bitcoin có tương quan mạnh mẽ chới chỉ số VIX

Đào tạo
CBOE:VIX   Chỉ số Dao động S&P 500
mình thấy 2 indi này có sự tương quan rất lớn.