pomoonz2

Phân tích cổ phiếu VJC

Giá lên
HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Mô hình nến tích luỹ tiếp cận dải băng Bolinger band chờ xu hướng break
Mô hình inside pin bar combo chờ xu hướng breake out
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.