ManhLinh

VJC mua mức giá 132.900 đ

Giá lên
HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
VJC mua mức giá 132.900 đ , chốt tỷ kệ lợi nhuận 2:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.