HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Giá đã phá vỡ mô hình VDV, giá mục tiêu 173k
Chúc ACe giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.