TrongLe

2 Đáy

Giá lên
TrongLe Cập nhật   
HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Mô hình 2 đáy đã vỡ, giá mục tiêu 163k
Bình luận:
Thoát lệnh, với 1 chút lợi nhuận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.