chimcut165

Mối tương quan giữa BOND10Y và chỉ số thị trường

TVC:VN10Y   Vietnam 10Y yield
Qua so sánh chúng tôi tìm được mối quan hệ như sau
Bond tạo đáy thì VNI sẽ tạo đỉnh
Bond tại đỉnh thì VNI sẽ tạo đáy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.