nguyenduytam27

VN30 sau cú hồi

HOSE:VN30   VN30 Index
VN30 sau cú hồi từ đáy. thị trường khả năng điều chỉnh,
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.