nguyenduytam27

VN30 điều chỉnh 1275 ?

HOSE:VN30   VN30 Index
VN30 điều chỉnh 1275 ?
Phiên cuối tuần xác nhận khả năng điều chỉnh.
Ngưỡng hỗ trợ 1275 thị trường test về vùng giá nay.
Happy trading.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.