UnknownUnicorn12151990

Đánh xuống chỉ số VN30 ( VN30F1M) mục tiêu 860 điểm

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 CLOSE TIME:15:30
Sau khi giá break keylevel đi xuống hôm nay đã retest lại và tạo 1 cây Doji .
Khuyến nghị bán xuống với TP 870 - SL 916 với VN30 ; TP 860 - SL 923 với chỉ số Phái Sinh VN30F1M
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.