BuiTrongNguyen

Phân tích chỉ số VN30: Kịch bản 1: sóng 3 đi mở rộng khung Tuần

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Thị trường đang đi vào mô hình tam giác : Chưa rõ xu hướng tăng hay giảm
Nếu giá vượt qua vùng 1475-1510 thì xác nhận kịch bản 1:
Sóng 4 của sóng 3 khung tuần đi dạng trangle .
Mục tiêu sóng 5 của sóng 3 khung tuần: 1600-1700.
Kết hợp với MACD đang ở vùng cao nhất nên khả năng giá đã hình thành sóng 3 của sóng 3 khung Tuần là 75%.