BuiTrongNguyen

Phân tích chỉ số VN30: Kịch bản 1: sóng 3 đi mở rộng khung Tuần

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Thị trường đang đi vào mô hình tam giác : Chưa rõ xu hướng tăng hay giảm
Nếu giá vượt qua vùng 1475-1510 thì xác nhận kịch bản 1:
Sóng 4 của sóng 3 khung tuần đi dạng trangle .
Mục tiêu sóng 5 của sóng 3 khung tuần: 1600-1700.
Kết hợp với MACD đang ở vùng cao nhất nên khả năng giá đã hình thành sóng 3 của sóng 3 khung Tuần là 75%.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.