HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
2 Nhận định về thị trường VN30
1. Giá tăng 2. Giá giảm:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.