Daisanforex

Á đang đo còn Âu và Mỹ thì đang phục hồi?

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Các chỉ số Châu Á trong sắc đỏ

Còn các chỉ số Mỹ, Pháp và Đức đagn phục hồi.


Dsc