fxphamhai

Kế hoạch sell VN30

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Giá đã phá vỡ trend tăng.
Hiện tại giá đang hồi về key level quan trọng
Chúng ta có thể canh sell tại vùng này