HHermes

VN30 trung hạn sẽ chinh phục 900-920 (ngắn hạn áp lực chỉnh 86x)

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30 trung hạn sẽ chinh phục 900-920 (ngắn hạn áp lực chỉnh 86X)
Xét về trend trung hạn VN30 có thể chinh phục 900 - 920 (2 - 3 tháng). Tuy nhiên bản chất sóng vận động theo zigzag nên ngắn hạn VN30 vẫn có thể chỉnh mức hợp lý quanh 865 và sâu nhất là 850 - 855.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.