Da_Vinci

VN30_ĐANG VÙNG HỖ TRỢ MẠNH

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30

Hiện tại VN30 đang về vùng hỗ trợ mạnh 880 điểm. Xu hướng chính đang là xuống khi giá nằm dưới tất cả các đường MA quan trọng.
Có thể sẽ có nhịp hồi khi giá đã chạm vùng hỗ trợ mạnh, nhưng xu hướng chính đang là xuống nên vùng hỗ trợ hiện tại có thể bị phá qua trong những phiên tới.
Với vị thế giá hiện tại giá khó có thể tăng mạnh.
khuyến nghị: chưa nên tham gia thị trường khi thị trường khi xu hướng chưa rõ ràng.