Da_Vinci

VN30_ĐANG VÙNG HỖ TRỢ MẠNH

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30

Hiện tại VN30 đang về vùng hỗ trợ mạnh 880 điểm. Xu hướng chính đang là xuống khi giá nằm dưới tất cả các đường MA quan trọng.
Có thể sẽ có nhịp hồi khi giá đã chạm vùng hỗ trợ mạnh, nhưng xu hướng chính đang là xuống nên vùng hỗ trợ hiện tại có thể bị phá qua trong những phiên tới.
Với vị thế giá hiện tại giá khó có thể tăng mạnh.
khuyến nghị: chưa nên tham gia thị trường khi thị trường khi xu hướng chưa rõ ràng.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.