URIFX

VN30: Rơi tự do nếu phá correction này.

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Correction gần như bị phá. Nếu giá đi nhanh và correct lại. Sell là ngon.