nguyenduytam27

VN30 đang gặp RE 1565

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 đang gặp RE 1565
Thị trường sẽ cần có động lực để phá bức phá RE 1565

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.