HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
VN30 08/10/2021
Tiến sát 1465 điểm ( RE1 )
Chờ đợi sự bức phá mạnh mẽ.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.