mautd

VN30-Chart 1W

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30-Chart 1W
- RSI đã thể hiện phân kỳ và đã phá downtrend
(đỉnh mới đã cao hơn đỉnh cũ)
- MACD Đã cắt nhau và đang hướng lên
- Stoch đang tiến vào vùng quá mua
- AO cũng rất đẹp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.