mautd

VN30-Chart 1W

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30-Chart 1W
- RSI đã thể hiện phân kỳ và đã phá downtrend
(đỉnh mới đã cao hơn đỉnh cũ)
- MACD Đã cắt nhau và đang hướng lên
- Stoch đang tiến vào vùng quá mua
- AO cũng rất đẹp