HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Vn30 lặp lại mẫu hình giảm của đợt giảm trước đó với khối lượng và kích thước tương đương .
Kịch bản giảm 300 điểm hồi phục 50% và tiếp tục giảm về đáy cũ có thể được lặp lại trong giai đoạn này

Short : 720
SL : 750
Target 1 : 660
Target 2 : 600
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.