Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VN30 VỀ NGẮN HẠN

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 Về ngắn hạn hiện tại đang tích luỹ yếu. Đến 9 phiên tới nếu 874.9 sẽ rất nguy hiểm và cũng là cơ hội. Và ngược lại cần phải có những biến động trên vùng giá 892.3 sẽ tích cực, cơ hội phi lên vùng giá 905. HỖ TRỢ 874.9 VÀ 886.1, KHÁNG CỰ 892.3 VÀ 905.