Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VN30 VỀ NGẮN HẠN

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30 Về ngắn hạn hiện tại đang tích luỹ yếu. Đến 9 phiên tới nếu 874.9 sẽ rất nguy hiểm và cũng là cơ hội. Và ngược lại cần phải có những biến động trên vùng giá 892.3 sẽ tích cực, cơ hội phi lên vùng giá 905. HỖ TRỢ 874.9 VÀ 886.1, KHÁNG CỰ 892.3 VÀ 905.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.